• Odabir odgovarajućih zamjenica (miješano) 3
 • Odabir odgovarajuće posvojne zamjenice u ulozi pridjeva (npr.: my, your, her)
 • Odabir odgovarajuće zamjenice koja se ponaša kao objekt (npr.: me, her, them)
 • Korištenje odgovarajuće osobne zamjenice koja se ponaša kao subjekt (npr.: I, he, they)
 • Odabir odgovarajuće odnosne zamjenice (npr.: who, whose, which)
 • Odabir odgovarajuće upitne zamjenice (npr.: who, what, which)
 • Korištenje odgovarajuće posvojne zamjenice u ulozi imenice (npr.: mine, yours, hers)
 • Korištenje odgovarajuće osobne zamjenice koja se ponaša kao subjekt (npr.: I, he, they)
 • Korištenje odgovarajuće zamjenice koja se ponaša kao objekt (npr.: me, her, them)
 • Korištenje odgovarajuće posvojne zamjenice kao pridjeva (npr.: my, your, her)
 • Korištenje odgovarajuće povratne zamjenice (npr. yourself, yourselves, himself)
 • Korištenje odgovarajuće odnosne zamjenice (npr.: who, whose, which)
 • Odabir odgovarajućih zamjenica (miješano) 1
 • Odabir odgovarajućih zamjenica (miješano) 2
 • Korištenje odgovarajuće posvojne zamjenice u ulozi imenice (npr.: mine, yours, hers)
 • Odabir odgovarajuće povratne zamjenice (npr. yourself, yourselves, himself)